Monitoring deformacij in simulacije kolizij

Monitoring deformacij

Monitoring in odkrivanje deformacij izvajamo s terestričnim 3D laserskim skenerjem. TLS meritve geopozicioniramo s preciznimi geodetskimi metodami z uporabo tahimetrije in nivelmana.

Izvajamo meritve deformacij antropogenih in naravnih objektov:

  • Rezervoarji naftnih derivatov
  • Industrijska postrojenja
  • Premostitveni objekti (Predori, Viadukti, Mostovi, Galerije,…)
  • Rečne pregrade – Jezovi hidroelektrarn
  • Gradbene jame

Prednost monitoringa deformacij z uporabo TLS metode je v tem, da zaznamo deformacije tudi na mestih, kjer deformacij nismo pričakovali, saj gre za ploskovne in ne zgolj za pred-določene točkovne meritve.

Anaiza vertikalnosti

 

 

Kontrola kolizij – “Clash detection”

Zaradi celovitosti podatkov meritev s TLS zaznavamo kolizije med dejanskim stanjem in novo projektirano opremo, ki jo želi lastnik vgraditi v obstoječe postrojenje. Vhodni podatek za izvedbo simulacijske analize je oblak točk, ki geometrijsko definira dejansko stanje ter 3D model novega gradnika. Z uporabo računalniških simulacij definiramo optimalen transport in kontrolo možnosti vgradnje novih gradnikov.

S simulacijami transporta tovora skozi virtualni model dejanskega stanja, diagnosticicamo kolizije v relaciji tovor – plašč predora oz predvidene odseke kritičnih svetlih profilov.

Collision Test